ALGEMENE VOORWAARDEN
SCHILDERSBEDRIJF VAN WEGEN
.

ALGEMEEN
Artikel 1

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of levering van materialen
  b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever:
  De natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht bevestiging tot het uitvoeren van de werkzaamheden en/of
  Levering van materialen heeft ondertekend.
  c. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging accepteert de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Schildersbedrijf van Wegen.
  d. Alle bepalingen van de algemene voorwaarden zijn tussen partijen van kracht voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

AANBIEDINGEN
Artikel 2

 1. a. Hoewel wordt getracht in aanbiedingen/offertes een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te schetsen zijn deze wederzijds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  b. Mondelinge aanbiedingen door Schildersbedrijf van Wegen of ondergeschikten zijn niet bindend tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

OVEREENKOMST
Artikel 3

 1. a. de overeenkomst tot uitvoering van werk en/of levering van materiaal wordt eerst bindend voor Schildersbedrijf van Wegen door schriftelijke bevestiging.
  b. elke met Schildersbedrijf van Wegen aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarden dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken zulks uitsluitende te haren beoordeling.
  c. gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen e.d., zomede gegevens in drukwerken, catalogi etc. Door Schildersbedrijf van Wegen bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden ter goeder trouwe gegeven

ADVIEZEN
Artikel 4

 1. a. Indien een opdracht tot advisering wordt verleend, kan Schildersbedrijf van Wegen aan de opdrachtgever de ter zake gemaakte kosten en een honorarium in rekening brengen.
  b. indien een opdracht wordt verleend, waarop de in het vorige lid genoemde advisering betrekking heeft, zal het te zake van die taxatie berekende bedrag in mindering worden gebracht op het totale factuurbedrag.

PRIJZEN
Artikel 5

 1. a. alle overeenkomsten worden reeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
  b. indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, materialen e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, worden deze doorberekend.
  c. betalingen van een eventuele meerprijs zal dienen te geschieden met het laatste termijn.
  kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ANNULERING
Artikel 6

 1. a. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of materialen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Schildersbedrijf van Wegen reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet Be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen. voorts zal Schildersbedrijf van Wegen .bij wege van schadeloosstelling verschuldigd zijn een bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Schildersbedrijf van Wegen te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering der opdracht en/of weigering der materialen.
  b. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoud Schildersbedrijf van Wegen zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

VERPLICHTINGEN
Artikel 7

 1. a. Schildersbedrijf van Wegen is gehouden aan de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren, e.e.a. voor zover zulks mogelijk en wenselijk is.
  b. Schildersbedrijf van Wegen voert de haar verleende opdracht uit met inachtneming van de gebruikelijke gedragsregels die bij de uitoefening van de werkzaamheden plegen in acht te worden genomen.

VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
Artikel 9

 1. a. De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het Schildersbedrijf van Wegen onmogelijk maken haar opdracht uit te voeren naar behoren.
  b. de opdrachtgever is verplicht om aan Schildersbedrijf van Wegen tijdig, volledig en op juiste wijze de benodigde gegevens, inlichtingen en eventuele bescheiden te verstrekken die nodig zijn voor uitvoering van de opdracht.

OP- EN LEVERINGSTERMIJNEN
Artikel 10

a. Opgegeven op- en leveringstermijnen gelden bij benadering
b. De op- en leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Schildersbedrijf van Wegen zijn de materialen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

2020 – alle rechten en weren voorbehouden.